• Deepak Babu Kandel
  Deepak Babu Kandel
  Mayor
 • Pampha Basel
  Pampha Basel
  Deputy Mayor
 • Birendra Bharati
  Birendra Bharati
  Karyekari Pramukh