प्रथम नगरपरिषदको निर्णय (आ.व. २०७२-७३ को लागी)

आ.व. २०७१-०७२ मिति २०७१।०९।२६ गते पालुङ्टार नगरपालिकाको प्रथम परिषदबाट आ.व. २०७२-७३ को लागि पारित भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्णय यसमा समावेश गरिएको छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.