पालुङ्गटार नगरपालिकाको आ.ब. २०७२/७३ को बार्षिक आय.व्यय को विवरण सर्बजानिकरण गरिएको सूचना

गत आ.ब. २०७२/७३ को आय व्यय को विवरण यस प्रकार रहेको व्यहोरा जानकारी गराऊदछौ |