अबुवा-बिर्दी-सेराबजार-पौवाटार सडक योजनाको प्रारम्भिक वातावारनिय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदनको तयारि सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना
2022-03-24

अबुवा-बिर्दी-सेराबजार-पौवाटार सडक योजनाको प्रारम्भिक वातावारनिय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदनको तयारि सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना