निर्वाचिद पदादिकारी

निर्वाचिद पदादिकारी

पालुङ्टार नगरपालिका